Anh, Phan Lưu, Trần Trọng Hòa, Trần Tuấn Anh, Ngô Thị Phượng, and Nguyễn Ánh Dương. “Điều kiện nhiệt động thành tạo Granitoid tổ hợp Bến Giằng - Quế Sơn Trên Cơ sở thành phần Biotit của Chúng”. Science of the Earth 31, no. 3 (May 13, 2009): 248–257. Accessed February 4, 2023. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/9708.