Lan, Lưu Thị Phương, Brooks Ellwood, and Nguyễn Thanh Dung. “Chu kỳ Milankovich Trong các số liệu đo từ cảm địa tầng tại Ranh giới trầm tích Permi - Trias Lũng Cẩm (Hà Giang)”. Vietnam Journal of Earth Sciences 31, no. 1 (April 1, 2009): 11–16. Accessed January 26, 2022. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/9662.