Minh, Lê Huy. “Hội nghị của Hội địa từ Và Cao không Quốc Tế IAGA tại TOULOUSE 7-2005”. Science of the Earth 27, no. 3 (March 29, 2005): 287–288. Accessed February 5, 2023. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/9436.