Thạch, Nguyễn Ngọc. “Tương Quan của chỉ số thực vật tới cân bằng nước lưu vực sông Phó Đáy”. Vietnam Journal of Earth Sciences 27, no. 3 (March 29, 2005): 231–235. Accessed June 14, 2024. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/9428.