Thơm, Bùi Văn. “CÁC KIỂU TRƯỢT LỞ KHU VỰC CỐC PÀI HUYỆN XÍN MẦN TỈNH HÀ GIANG”. Science of the Earth 33, no. 3 (April 27, 2012): 509–517. Accessed February 3, 2023. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/530.