Thắng, Nguyễn Tất. “MÔ PHỎNG, TÍNH TOÁN DÒNG CHẢY VÀ QUÁ TRÌNH TRUYỀN TẢI, KHUẾCH TÁN NƯỚC THẢI Ô NHIỄM TRONG HỒ”. Vietnam Journal of Earth Sciences 33, no. 3 (December 26, 2011): 369–376. Accessed June 4, 2023. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/344.