Phương, Nguyễn Hồng. “ĐÁNH GIÁ RỦI RO ĐỘNG ĐẤT CHO CÁC THÀNH PHỐ LỚN Ở VIỆT NAM”. Vietnam Journal of Earth Sciences 33, no. 3 (December 26, 2011): 337–346. Accessed July 22, 2024. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/341.