Thành, Trần Thị Mỹ, Nguyễn Đình Xuyên, Nguyễn Đình Xuyên, Nguyễn Văn Dương, Nguyễn Văn Dương, Nguyễn Lê Minh, and Nguyễn Lê Minh. “ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ SÓNG THẦN Ở CÁC VÙNG VEN BIỂN VIỆT NAM”. Vietnam Journal of Earth Sciences 33, no. 2 (December 26, 2011): 209–219. Accessed July 23, 2024. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/327.