Vũ, Phạm Năng, Phạm Nguyễn Hà Vũ, and Nguyễn Xuân Bình. “Hoạt động kiến tạo vỡ Núi lửa Trẻ (Pliocen - Đệ tứ) thềm lục địa Nam Việt Nam (Theo số liệu địa vật lý)”. Science of the Earth 30, no. 4 (May 13, 2008): 289–301. Accessed February 3, 2023. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11761.