Triều, Cao Đình, and S. Tatiana. “Mô hình cấu Trúc vận tốc sóng dọc P của Manti Khu vực Đông Nam Á”. Vietnam Journal of Earth Sciences 30, no. 2 (May 13, 2008): 176–184. Accessed February 25, 2024. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11754.