Bình, Nguyễn Văn. “Tính phân đới Và thành phần vật chất của mặt cắt vỏ Phong hóa vùng đồi Núi Sóc Sơn (Hà Nội)”. Vietnam Journal of Earth Sciences 25, no. 3 (June 13, 2003): 275–280. Accessed August 11, 2022. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11738.