Thanh, Lê Ngọc, Nguyễn Văn Giảng, and Nguyễn Siêu Nhân. “Đặc điểm cấu Trúc trầm tích bờ sông tiền (khu vực Sa Đéc) Theo tài liệu địa vật Lý - địa chất”. Vietnam Journal of Earth Sciences 30, no. 1 (May 13, 2008): 84–90. Accessed June 8, 2023. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11721.