Dương, Nguyễn Đình. “Một số kết Quả Ban đầu ứng dụng hệ thống tính toán lưới Trong phân loại lớp phủ”. Vietnam Journal of Earth Sciences 30, no. 1 (May 13, 2008): 31–38. Accessed June 15, 2024. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11715.