Thoa, Nguyễn Thị Kim, Giuseppe Arduino, Nguyễn Văn Giảng, Phan Thị Kim Văn, and Bùi Trần Vượng. “Mô hình thử nghiệm quản Lý tầng chứa nước bổ Sung tại Bắc Bình, Bình Thuận”. Vietnam Journal of Earth Sciences 28, no. 4 (March 8, 2018): 389–409. Accessed May 23, 2024. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11690.