Thọ, Phạm Đình, Nguyễn Địch Dỹ, Đặng Văn Bát, and Đỗ Thị Tính. “Đặc điểm địa chất - Địa mạo bồn trũng Kainozoi Tuyên Quang”. Vietnam Journal of Earth Sciences 28, no. 3 (March 8, 2018): 321–328. Accessed May 26, 2022. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11678.