Hưng, Nguyễn Quang, Trần Trọng Huệ, Nguyễn Xuân Huyên, Doãn Đình Lâm, Phan Đông Pha, Nguyễn Đức Rỡi, and Nguyễn Chí Dũng. “Đặc điểm môi trường tầm tích tầng mặt Ven biển huyện Hải Hậu để Quy hoạch nuôi trồng thủy sản”. Vietnam Journal of Earth Sciences 28, no. 2 (March 8, 2018): 226–232. Accessed February 25, 2024. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11665.