Triều, Cao Đình, Nguyễn Hữu Tuyên, and Thái Anh Tuấn. “Mối Quan hệ giữa đặc trưng cấu Trúc vỏ Trái Đất Và hoạt động động đất Tay Bắc Việt Nam”. Vietnam Journal of Earth Sciences 28, no. 3 (March 8, 2018): 155–164. Accessed April 24, 2024. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11656.