Thắng, Trần Văn, Văn Đức Tùng, and Nguyễn Thị Thanh Hương. “Đặc điểm phát triển kiến tạo đới Đà Lạt Và Kế cận Trong Mesozoi muộn - Kainozoi”. Vietnam Journal of Earth Sciences 28, no. 2 (March 8, 2018): 140–149. Accessed February 25, 2024. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11654.