Vấn, Vũ Văn, Trần Trọng Hòa, Ngô Thị Phượng, Trần Tuấn Anh, Phan Lưu Anh, Trần Hồng Lam, and Phạm Thị Dung. “Hoạt động Magma Mesozoi muộn Nam Trung Bộ Và khoáng sản Liên Quan”. Science of the Earth 28, no. 2 (March 8, 2018): 102–109. Accessed February 4, 2023. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11649.