Thuận, Đinh Văn, Nguyễn Địch Dỹ, and Vũ Văn Hà. “Vai Trò các phức hệ Sinh thái bào tử phấn Hoa Trong Nghiên cứu địa tầng cổ địa Lý kỷ Đệ Tứ Đồng bằng Nam Bộ”. Vietnam Journal of Earth Sciences 28, no. 1 (March 5, 2018): 66–71. Accessed April 22, 2024. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11572.