Thành, Trần Thị Mỹ. “Xây dựng băng Gia tốc Dao động nền Lý thuyết bằng phương pháp hàm Green thực nghiệm”. Vietnam Journal of Earth Sciences 28, no. 1 (March 5, 2018): 61–65. Accessed May 29, 2024. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11571.