Khiển, Nguyễn Xuân, and Trần Tân Văn. “Công Viên địa chất - Di sản địa chất với mục Tiêu phát triển bền vững”. Vietnam Journal of Earth Sciences 29, no. 3 (May 13, 2007): 284–287. Accessed October 21, 2021. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11543.