Sơn, Lê Tử, Nguyễn Quốc Dũng, Nguyễn Quốc Cường, and Nguyễn Tiến Hùng. “Vi phân vùng động đất thành phố Điện Biên”. Science of the Earth 29, no. 1 (May 13, 2007): 68–82. Accessed December 1, 2022. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11512.