Khôi, Nguyễn Ngọc. “Nghiên cứu xác lập các thuộc tính đặc trưng kiểu mỏ Corindon Trong đá Hoa Việt Nam”. Vietnam Journal of Earth Sciences 26, no. 4 (December 30, 2004): 333–342. Accessed May 29, 2022. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11497.