Triều, Cao Đình, Lê Văn Dũng, Phạm Nam Hưng, Nguyễn Hứu Tuyên, Mai Xuân Bách, and Thái Anh Tuấn. “Các đới cấu Trúc Vỏ Trái Đất vùng Tây Bắc Việt Nam Theo tài liệu trọng lực”. Science of the Earth 26, no. 3 (September 30, 2004): 244–257. Accessed February 5, 2023. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11486.