Lập, Nguyễn Văn, and Tạ Thị Kim Oanh. “Môi trường trầm tích Pleistocen muộn - Holocen vùng Cà Mau”. Vietnam Journal of Earth Sciences 26, no. 2 (July 13, 2004): 170–180. Accessed January 29, 2022. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11475.