Sơn, Lê Tử. “Động đất Điện Biên Ms = 5,3 ngày 19-2-2001”. Vietnam Journal of Earth Sciences 26, no. 2 (July 13, 2004): 112–121. Accessed July 23, 2024. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11469.