An, Lê Đức. “Bàn về Quá trình trồi lộ đá biến chất của Dãy Con Voi”. Vietnam Journal of Earth Sciences 25, no. 1 (February 28, 2018): 93–95. Accessed October 5, 2022. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11455.