Anh, Lại Huy, and Tống Phúc Tuấn. “Bước đầu Nghiên cứu cấu tạo trầm tích bở rời các sườn lồi - Lõm vùng đồi Núi thấp lưu vực Sông Cầu”. Vietnam Journal of Earth Sciences 25, no. 4 (December 13, 2003): 309–313. Accessed November 28, 2023. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11426.