Sơn, Phạm Quang, and Bùi Đức Việt. “Sử dụng ảnh vệ Tinh RADARSAT (SAR) Và GIS Trong Nghiên cứu ngập lụt Đồng bằng Huế - Quảng Trị”. Science of the Earth 23, no. 4 (May 13, 2001): 423–430. Accessed February 3, 2023. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11360.