Anh, Phan Lưu. “Thạch luận nguồn gốc của Granit - Cao nhôm tổ hợp Cà Ná”. Vietnam Journal of Earth Sciences 23, no. 4 (May 13, 2001): 311–318. Accessed June 8, 2023. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11347.