Minh, Lê Huy, Lưu Việt Hùng, and Cao Đình Triều. “Một vài phương pháp hiện đại phân tích tài liệu từ hàng không áp dụng Cho vùng Tuần Giáo”. Vietnam Journal of Earth Sciences 23, no. 3 (September 30, 2001): 207–216. Accessed July 22, 2024. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11333.