Giang, Mai Phú, and Nguyễn Duy Tùng. “Sự hình thành tính chất Cơ Lý của đất loại sét Pleixtocen muộn vùng Đồng bằng Nam Bộ”. Vietnam Journal of Earth Sciences 23, no. 2 (June 30, 2001): 185–189. Accessed May 22, 2024. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11330.