Hải, Đỗ Khắc. “Nghiên cứu khoáng vật vụn Và ý nghĩa thực tiễn của Nó”. VIETNAM JOURNAL OF EARTH SCIENCES 23, no. 2 (June 30, 2001): 139–145. Accessed August 2, 2021. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11323.