Lâm, Doãn Đình, and W. E. Boyd. “Một số dẫn liệu về mực nước biển Trong Pleistocen muộn - Holocen vùng Hạ Long Và Ninh Bình”. Vietnam Journal of Earth Sciences 23, no. 1 (March 13, 2001): 86–91. Accessed July 23, 2024. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11316.