Thắng, Trần Tất, and Trần Tuấn Anh. “Những dấu hiệu về tướng Granulit Trong đới Sông Hồng”. Vietnam Journal of Earth Sciences 22, no. 4 (December 13, 2000): 410–419. Accessed May 25, 2024. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11301.