Sơn, Lê Tử. “Sử dụng tỷ số phổ Biên độ (SH/SV) của Dao động Vi địa chấn để đánh Giá điều kiện nền”. Vietnam Journal of Earth Sciences 22, no. 1 (March 13, 2000): 10–17. Accessed March 5, 2024. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11189.