Hải, Vy Quốc. “Xử Lý số liệu GLONASS phục vụ Nghiên cứu địa động lực”. Vietnam Journal of Earth Sciences 32, no. 4 (June 20, 2012): 343–347. Accessed May 20, 2024. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/1038.