Dỹ, Nguyễn Địch, Doãn Đình Lâm, Vũ Văn Hà, Nguyễn Trọng Tấn, Đặng Minh Tuấn, Nguyễn Minh Quảng, and Nguyễn Thị Thu Cúc. “Phân vị địa tầng mới - Hệ tầng Bình Đại, tuổi Holocen sớm vùng cửa sông Ven biển Châu thổ Sông Cửu Long”. Science of the Earth 32, no. 4 (June 18, 2012): 235–242. Accessed December 1, 2022. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/1037.