Dỹ, Nguyễn Địch, Doãn Đình Lâm, Vũ Văn Hà, Nguyễn Trọng Tấn, Đặng Minh Tuấn, and Nguyễn Minh Quảng. “Vị Thế Và dự báo Xu Thế phát triển vùng cửa sông Châu thổ Sông Cửu Long”. Vietnam Journal of Earth Sciences 32, no. 2 (June 18, 2012): 122–127. Accessed June 10, 2023. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/1010.