Sơn, L. T. “Đánh Giá xác suất Nguy hiểm động đất Bà Rịa - Vũng Tàu”. Vietnam Journal of Earth Sciences, vol. 32, no. 1, June 2012, pp. 63-70, doi:10.15625/0866-7187/32/1/999.