Nam, T. Đình. “Mối Quan hệ giữa các đặc trưng phổ phân cực kích thích dòng Xoay chiều với hàm lượng quặng đồng vùng Tà Phời Và quặng Chì - kẽm ở Ba Xứ”. Vietnam Journal of Earth Sciences, vol. 31, no. 4, May 2009, pp. 311-6, doi:10.15625/0866-7187/31/4/9721.