Phồn, L. K., N. T. Sơn, N. V. Nam, and N. A. Tuấn. “Nghiên cứu đặc điểm dị thường Khí phóng Xạ phục vụ tìm kiếm phát hiện quặng ẩn Và đánh Giá mức độ ô nhiễm môi trường Trên một số mỏ quặng chứa chất phóng Xạ”. Vietnam Journal of Earth Sciences, vol. 31, no. 4, May 2009, pp. 299-06, doi:10.15625/0866-7187/31/4/9719.