Hùng, P. V., and V. T. T. Hoài. “Đặc điểm địa mạo động lực vùng cửa sông Ven biển từ cửa Ba Lạt đến cửa Đáy Và lân cận”. Vietnam Journal of Earth Sciences, vol. 31, no. 3, May 2009, pp. 265-72, doi:10.15625/0866-7187/31/3/9710.