Xuyên, N. Đình, N. L. Minh, and N. T. Hùng. “Độ Nguy hiểm động đất vùng Nam Bộ Và Thành phố Hồ Chí Minh”. Vietnam Journal of Earth Sciences, vol. 31, no. 3, May 2009, pp. 193-00, doi:10.15625/0866-7187/31/3/9687.