Vân, T. T., H. T. Lan, and L. V. Trung. “Phương pháp viễn thám nhiệt Trong Nghiên cứu phân bố nhiệt độ bề mặt đô thị”. Vietnam Journal of Earth Sciences, vol. 31, no. 2, Apr. 2009, pp. 168-77, doi:10.15625/0866-7187/31/2/9683.