Lạc, M. V., V. A. Thư, and Đỗ T. B. Thược. “Phân dị Sinh thái Và phân dị tiến hóa của Foraminifera Vịnh Bắc Bộ”. Vietnam Journal of Earth Sciences, vol. 31, no. 2, Apr. 2009, pp. 139-47, doi:10.15625/0866-7187/31/2/9680.