Lan, L. T. P., B. Ellwood, and N. T. Dung. “Chu kỳ Milankovich Trong các số liệu đo từ cảm địa tầng tại Ranh giới trầm tích Permi - Trias Lũng Cẩm (Hà Giang)”. Vietnam Journal of Earth Sciences, vol. 31, no. 1, Apr. 2009, pp. 11-16, doi:10.15625/0866-7187/31/1/9662.