Minh, L. H. “Hội nghị của Hội địa từ Và Cao không Quốc Tế IAGA tại TOULOUSE 7-2005”. Vietnam Journal of Earth Sciences, vol. 27, no. 3, Mar. 2005, pp. 287-8, doi:10.15625/0866-7187/27/3/9436.