Thoa, N. T. K., B. B. Ellwood, T. H. Phương, L. T. P. Lan, and Đoàn N. Trưởng. “Kết Quả Nghiên cứu mới về Ranh giới Devon-Carbon tại Nam Cát Bà, Hải Phòng bằng phương pháp MSEC”. Vietnam Journal of Earth Sciences, vol. 27, no. 3, Mar. 2005, pp. 253-9, doi:10.15625/0866-7187/27/3/9431.